ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας   με την Επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με δ.τ. Ο.Ρ.Τ. ΑΕ » που εδρεύει στον Πύργο επί της οδού Ξάνθου 2 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί κατά την συνεδρίαση της 20ης Αυγούστου 2015 καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με δ.τ. Ο.Ρ.Τ. ΑΕ » με έδρα τον Πύργο επί της οδού Ξάνθου 2 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:30 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στον Πύργο επί της οδού Ξάνθου 2 που είναι η έδρα της, προκειμένου να αποφασίσουν στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης :

1.      Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της  εταιρικής χρήσης 2014 ήτοι : α) του Ισολογισμού, β)  των Αποτελεσμάτων Χρήσεως , γ) του Πίνακα Διάθεσης και δ) του Προσαρτήματος.

2.      Έγκριση της Έκθεσης του Δ. Σ.  προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

3.      Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

4.      Άλλα θέματα

Οι κ. κ. μέτοχοι  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους από πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση αυτής, στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες , στη Ελλάδα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις καταθέσεων αυτών και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν, στα γραφεία της εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

ΠΥΡΓΟΣ   21 Αυγουστου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ